Římskokatolická farnost u svatého Víta, Václava a Vojtěcha

Při katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha je již od nepaměti zřízena farnost. Nyní slouží hlavně místním věřícím a lidem spojeným s katedrálou buď profesně nebo duchovně. 

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha plní funkci sídelního kostela pražského arcibiskupa a kapitulního chrámu kanovníků pražské metropolitní kapituly, kteří o chrám, jeho vybavení a provoz po celou dobu jeho existence pečují, konají v něm slavnostní bohoslužby a společně se zde modlí liturgii hodin. Zároveň existuje při katedrále stejně jako při jiných farních kostelích římskokatolická farnost. Farnost zajišťuje duchovní správu a veškerý bohoslužebný provoz katedrály v průběhu celého liturgického roku. Personálně je svázána s metropolitní kapitulou osobou faráře, který je jmenován právě z řad kanovníků; působnost kapituly a farnosti v katedrále je tak do jisté míry sdružená. Farář je zodpovědný za liturgický provoz katedrály, který koordinuje a vykonává veškeré další funkce duchovního správce v souladu s Kodexem kanonického práva. V současnosti je svatovítským farářem Mons. PhDr. JCLic. Milan Hanuš. Celkový rozsah působnosti naší římskokatolické farnosti je však větší a vedle katedrály, která je farním kostelem, zahrnuje další hradčanské kostely na jejím území: Baziliku sv. Jiří a kapitulní kostel Všech Svatých na Pražském hradě, kostel sv. Benedikta na Hradčanském náměstí, kostel sv. Jana Nepomuckého, viz níže a všechny ostatní menší bohoslužebné prostory a kaple na území farnosti, kde také zní radostná zvěst. (Např. kaple v Arcibiskupském paláci, kaple v kanovnických domech a jiné.)

Farnost při katedrále je z hlediska svého statusu územním společenstvím římských katolíků (katolíků latinského obřadu) v rámci I. pražského vikariátu arcidiecéze pražské. S ohledem na svoji polohu uprostřed sídla hlavy českého státu a zvláštní charakter území Pražského hradu a Hradčan však vykonává své specifické poslání. Návštěvníci bohoslužeb zejména v katedrále přichází v hojném množství z celého světa a dveře našich kostelů jsou otevřeny k účasti na bohoslužbách všem, kteří v dobré vůli přicházejí ať už pravidelně, nebo přítomnost Boží teprve hledají. Katedrála je také hlavním poutním místem pražské arcidiecéze a jsou v ní uschovány ostatky mnoha svatých ze všech koutů světa.

Bohoslužby

Aktuální rozpis bohoslužeb – pravidelných i mimořádných v areálu Pražského hradu naleznete na Facebookové stránce farnosti , v pravidelně publikovaných ohláškách.

Kostely na území farnosti

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, farní kostel

Adresa: Hrad III. nádvoří, Praha 1 – Hradčany

Na místě původní rotundy a baziliky sv. Víta vyrostla ve 14. století část katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, velechrámu české země a symbolu české katolické církve i státnosti. Trojlodní dóm byl dokončen v roce 1929 zásluhou Jednoty pro dostavění chrámu sv. Víta. Nyní se o správu katedrály dělí Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, Správa Pražského hradu a naše farnost, která zajišťuje pravidelný liturgický provoz. Katedrála je též sídelním kostelem pražského arcibiskupa a primase českého, kterým je od roku 2022 Mons. Jan Graubner.

Pořad bohoslužeb v katedrále naleznete zde: Bohoslužby a události v katedrále sv. Víta

Více o katedrále naleznete na webu Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Bazilika sv. Jiří, filiální kostel

Adresa: Nám. U sv. Jiří, Praha 1 – Hradčany

Je nejstarším stále stojícím kostelem v areálu Pražského hradu. Základy byly položeny po roce 915 knížete Vratislavem I. Roku 973 byl založen klášter benediktinek jehož součástí se stal i kostel. V 17. století přibylo barokní průčelí. Klášter byl zrušen v roce 1782 dekretem Josefa II. a kostel byl do dnešní podoby přestavěn na přelomu 19. a 20. století puristickým architektem Ludvíkem Láblerem. Dnes je ve vlastnictví České republiky.

V kostele se slouží pravidelné mše svaté v sobotu od 17:00 s nedělní platností.

Kostel Všech svatých, kapitulní kostel Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském

Adresa: Nám. U sv. Jiří, Praha 1 – Hradčany

Na místě původní palácové kaple byl kolem roku 1372 vystavěn pro potřeby nové kolegiátní kapituly gotický kostel. Ten sloužil až do roku 1541, kdy byl těžce poškozen při velkém požáru Hradu a opraven byl v roce 1580. V roce 1588 sem byly přeneseny ostatky svatého Prokopa. Kostel je po oceňované rekonstrukci dokončené v roce 2022 Kolegiátní kapitulou Všech svatých na Hradě pražském, která kostel v současné době vlastní.

Kostel slouží věřícím v pravidelných bohoslužbách v neděli v 15:30.

Kostel sv. Jana Nepomuckého, kostel vojenské duchovní správy

Adresa: Kanovnická 72/5, 118 00 Praha 1 – Hradčany

Původně klášterní kostel řádu voršilek postavený roku 1728 Kiliánem Ignácem Dietzenhoferem. Klášter byl v roce 1784 zrušen Josefem II. a kostel do roku 1861 sloužil jako sklad. Poté se ho ujali pražští evangelíci, kterým kostel patřil až do roku 1902, kdy byl vrácen katolické církvi a v roce 1932 se stal vojenským. Po peripetiích dvou totalit byl v roce 2001 opět změněn na vojenský a je místem modliteb za padlé vojáky a mír na celém světě. Kostel spravuje Vojenská duchovní správa.

Kostel sv. Benedikta (Karmel), klášterní kostel Řádu bosých bratří blahoslavené Panny Marie z hory Karmel

Adresa: Hradčanské nám. 184/3, Praha 1 – Hradčany

Původní farní kostel Hradčan je zmiňován už ve 14. století. Byl několikrát přestavován, v roce 1626 byl přistavěn klášter barnabitů, později byl roku 1792 věnován klášteru bosých karmelitek. Ty v kostele až na období komunistické nesvobody sídlily do roku 2018. Od jara 2020 sídlí v areálu bosí karmelitáni, kteří zde vytvořili otevřený dům fortna.

V kostele je sloužena mše sv. vždy v neděli od 09:00.

Kontaktní a fakturační údaje

Doručovací adresa: Hradčanské nám. 56/16, 119 00 Praha 1-Hradčany
Fakturační adresa: Vikářská 38/4, Praha 1 – Hradčany
E-mail: katedrala@efara.cz
Datová schránka: sa46rtm
IČ: 63108071
Bankovní spojení: 19-5513030267/0100

Více z farnosti

Rádi byste se dozvěděli o svatovítské farnosti více? Navštivte farní Facebook, kde naleznete informace o bohoslužbách, fotografie z liturgií a mnoho dalšího.

Dozvědět se více

Děkujeme, že při návštěvě katedrály respektujete tato základní omezení